PI “Salaspils kultūras nams”  darbības mērķis ir kultūrapgaismības izplatība, radošo darbību un tradicionālo Salaspils novada un Latvijas kultūras norišu piedāvājuma nodrošināšana, bērnu un jauniešu vērtīborientācijas veidošana un iesaistīšana kultūras procesos, iedzīvotāju radošo pašizpausmju atbalstīšana, kultūras un mākslas vērtību saglabāšana un uzturēšana, Salaspils novada un Latvijas tēla popularizēšana, kā arī mūžizglītības un interešu izglītības veicināšana novadā.